Osnovni paket knjigovodstvenih usluga cenovnik

Osnovni paket knjigovodstvenih usluga je predviđen za firme koje očekuju osnovne knjigovodstvene usluge pod najpovoljnim uslovima. Paket je kreiran za mala preduzeća i primarno je usmeren ka smanjenju poreskih izdataka.

Cena
osnovnog paketa

Već od:

100

€ / mesečno

Sadržaj strane

Osnovni paket knjigovodstvenih usluga uključuje:

✓  Računovodstvo
✓  Obračun zarada

Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa:

✓   Zakonom o računovodstvu, MSFI, Pravilnikom za mikro i druga pravna lica
✓   Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica
✓  Vođenje analitičkih evidencija: registar OS, amortizacija na godišnjem nivou, kupci, dobavljači
✓  Evidencija kredita i lizinga – uzimanje, otplata glavnice na rate, troškovi kamata.
✓  Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda (platni promet)
✓  Obračun zarada
✓  Obračun poreza na dodatu vrednost, izrada i podnošenje POPDV poreske prijave
✓  Obračun poreza na dobit preduzeća
✓  Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine
✓  Vođenje poreskih evidencija
✓  Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama
✓  Završni finansijski izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans itd.

Scroll to Top