Knjigovodstvene usluge za IT sektor

Sadržaj strane

Osnivanje preduzeća u APR
Prijava početka rada kompanije poreskoj upravi i ostalim nadležnim organima
Izrada osnovnih pravnih akata preduzeća
Vođenje evidencija o vašim potraživanjima i obavezama, uključujući i valute dospeća 
Davanje predloga za plaćanje i plaćanje po ovlašćenju
Komunikacija sa poslovnim bankama/ lizing kućama i vođenje kroz ceo proces od odobravanja do realizacije i otplate kredita/lizinga 
Specijalni paket vezano za obračun zarada, koji uključuje pored obračuna zarada, i  slanje platnih listića zaposlenima putem maila, kao i kripotovane fajlove
Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o računovodstvu i reviziji
Vođenje analitičkih evidencija: kupaca, dobavljača, osnovnih sredstava, robe
Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda
Obračun poreza na dodatu vrednost, popunjavanje prijave i njena predaja kroz aplikaciju poreske uprave 
Obračun poreza na dobit preduzeća
Knjiženje poslovnih događaja ( prihoda i troškova) u skladu sa organizacionom strukturom kompanije, ili profitnim cenrima 
Komunikacija sa poreskim organim
Izrada finansijskih izveštaja, godišnje i po potrebi kraće: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj, Izveštaj o tokovima gotovine
Skrining vašeg poreskog zdravlja
Poreski aspekt specifičnosti usluga u IT sektoru i obračun poreskih davanja
Optimizacija poreskih obaveza 
Analiza transfernih cena između povezanih pravnih lica
Planiranje i realizacija optimalne poreske politike
Poreski aspekt prilikom statusnih promena ( pripajanje, spajanje, podela, odvajanje)
Poreski podsticaji za kompanije koje ulažu istraživačku i inovativnu delatnost u Srbiji

Scroll to Top